เกี่ยวกับสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์  อสมท จำกัด

MCOT  SAVING  AND  CREDIT  COOPERATIVE, LIMITED

ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่  63/1  ถนนพระราม 9  แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ตราของสหกรณ์   เป็นตราสัญลักษณ์ของบริษัท  อสมท  จำกัด (มหาชน)โดยมีชื่อสหกรณ์ภายใต้ตราดังกล่าว

สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิกโดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์  รวมทั้งในข้อต่อไปนี้

(1) ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์  โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทาง        อันมั่นคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร

(2) ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก

(3) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่น

(4) จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

(5) ให้เงินกู้แก่สมาชิก

(6) ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน

(7) ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์

(8) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น

(9) ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทำให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญ        แก่กิจการของสหกรณ์

(10)  ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ

(11)  ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน

(12)  ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนด

(13)  ดำเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ

(14)  ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว

(15)  ร่วมมือกับทางราชการ  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ์และสหกรณ์อื่น   เพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์

(16)  กระทำการต่าง ๆ  ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น  รวมถึง  ซื้อ  ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพย์สิทธิ  ครอบครอง   กู้ยืม  เช่าหรือให้เช่า  เช่าซื้อหรือให้เช่าซื้อ  โอนหรือรับโอน  สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ  ขายหรือจำหน่าย  จำนองหรือรับจำนอง  จำนำหรือรับจำนำ  ด้วยวิธีอื่นใด  ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือของสมาชิก

(17) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก

(18)  ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ  หน่วยงานของต่างประเทศ  หรือ บุคคลอื่นใด

(19)  ดำเนินกิจการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

เมนู

หน้าแรก
เกี่ยวกับสหกรณ์
โครงสร้างคณะกรรมการ
คำถาม-ถามบ่อย
ภาพกิจกรรม

ผู้เยี่ยมชมขณะนี้

บุคคลทั่วไป: 1

สมาชิกสหกรณ์: 0

สมาชิกทั้งหมด: 60
สมาชิกล่าสุด: kannika siripoka

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

สภาพอากาศ

เข้าสู่ระบบสมาชิกเว็บไซต์

ชื่อใช้งาน

รหัสผ่านเชิญสมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน
สมัครสมาชิกเว็บไซต์

หากสมาชิกลืมรหัสผ่าน
ต้องการขอรหัสผ่านใหม่.

ราคาทองคำ

ราคาเชื้อเพลิง